خدایا

ای خدای من

 رنجهای زندگانیم را سراسر بر تو گفته ام

تو می دانی که چقدر اشک ریخته ام

بر انم تا ترا میان قومها ستایش کنم ای خداوند

و میان ملتها مرموز بخوانم.

چه عشق تو به پهناوری گیتی است

و وفاداری تو به بلندای آسمانهاست

خدا یا در جایگاه بلند خویش در آسمانها ستوده باش

و بادا که مجد تو بر سراسر زمین پرتو افشانی کند .

به یاریم بشتاب

ای خداوند ای خدای رهاننده ام

/ 0 نظر / 20 بازدید