توزیع جوجه محلی توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان جغتای در روستای کهنه

به منظورترغیب و کاراآفرینی و توسعه فرهنگ کار وتلاش دربین مددجویان دربین خانواده های تحت حمایت پس از برگزاری کلاسهای ترویج و آموزشی توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان جغتای تعدادی بالغ بر 1000قطعه جوجه محلی بصورت رایگان بین 70 خانواده مددجو توزیع شد.

کمیته امدادامام خمینی (رة) در زمینه اشتغال در یک فرایند ، برنامه ای را تحت عنوان کارانگیزی  در روستای کهنه تعریف و عملی نمود که خانواده های تحت حمایت این نهاد بتوانند ضمن فراهم آوردن فرصت با ابتدائی ترین لوازم وامکانات در منزل سرگرم و کسب درآمد هرچند اندک نمایند و به این وسیله علاوه بر افزایش امید به زندگی مشوق دیگران نیز شوند .

در پایان مسئولین محترم این نهاد خبر ازتوزیع 1000 قطعه جوجه به همراه دان رایگان پس از برگزاری یک دوره آموزشی کامل در روستا زیر نظر مروجین این نهاد در زمینه پرورش مرغ محلی بین  22خانواده مستعد تحت پوشش خبر دادند.

/ 0 نظر / 77 بازدید